PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r. 21 dzień roku

Medal Honorowy

Jako instytucja odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych członków, pracowników, organów oraz partnerów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. /RODO/ informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Porosłach ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, tel. 85 651-65-91.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator /Art. 6 ust. 1 lit. c/, a w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1479, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 poz.24).

W przypadku publicznego charakteru informacji dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pismo UODO dotyczące braku obowiązku wyznaczania IOD przez Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne