PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 27 lutego 2020 r. 58 dzień roku

Ergo Hestia

OC w składce dla członków Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 2017 r.

Od 1 października 2017 r. wszyscy członkowie północno-wschodniego samorządu lekarsko-weterynaryjnego, którzy regularnie opłacają składkę w izbie, będą objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Z przyjemnością informujemy, że Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna od 01 października 2017 roku przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii obejmuje:
 1. Odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową podczas wykonywania czynności o których mowa w art.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z art. 3.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegającym na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:
  • badaniu stanu zdrowia zwierząt,
  • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,
  • leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pocho- dzenia zwierzęcego,
  • badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania,
  • wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także:
 • przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV),
 • praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi,
 • rażące niedbalstwo,
 • szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom,
 • eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził na to zgodę,
 • odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych,
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne,
 • włączenie szkód wynikłych z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych z sublimitem sumy gwarancyjnej: 3.000,00 PLN,
 • lekarzy weterynarii inspekcji weterynaryjnej (są to osoby wykonujące czynności z art. 3.1. ustawy o inspekcji weterynaryjnej),
 • szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności,
 • szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością,
 • odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu,
 • szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej,
 • szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii,
 • odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie finansowej (sublimit dla czystych strat finansowych wynikłych z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego wynosi 30.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby).

Suma Gwarancyjna dla Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: 30.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:
 • Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, włącznie z wydaniem decyzji administracyjnych.
  Suma Gwarancyjna dla Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: 30.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.
 • Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
  Sublimit dla Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania zawodu:
 • w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub w innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
 • przy świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych,
 • poprzez udział w komisjach lekarsko-weterynaryjnych,
 • przy pełnieniu dyżurów,
 • przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko-weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie wiązanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku). Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:
 • Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,
 • zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii.

Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, należy skontaktować się z:
Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.