PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest niedziela, 29 marca 2020 r. 89 dzień roku


Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Składka

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej lekarzy weterynarii wynosi 45,00 zł.

Numer rachunku bankowego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

PKO BP S.A. II o/Białystok 25 1020 1332 0000 1402 0241 0678

Od 1 października 2017 r. wszyscy członkowie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę, tj. najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc, są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Lekarze weterynarii będący emerytami lub rencistami, którzy nie osiągaj dochodu innego aniżeli wynikającego ze świadczeń ubezpieczenia społecznego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zachowują członkostwo w Izbie bez obowiązku opłacania składki członkowskiej. Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym lekarz weterynarii, będący emerytem lub rencistą złoży Radzie Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pisemne powiadomienie.

Uchwała nr 7/XVII/2010 XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wysokości składki członkowskiej.