PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest środa, 22 maja 2024 r. 143 dzień roku


Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

O Izbie

Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna jest samorządem lekarzy weterynarii zamieszkujących lub wykonujących zawód na terenie województwa podlaskiego. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.).

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.

Do zadań samorządu należy:

 1. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
 2. ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
 3. reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii;
 4. integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego;
 5. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie;
 6. współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 7. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin;
 8. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarsko-weterynaryjnych;
 9. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Zadania, o których mowa powyżej samorząd wykonuje w szczególności przez:

 1. przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 2. prowadzenie rejestru członków izby;
 3. prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;
 4. negocjowanie warunków pracy i płac;
 5. sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 6. współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
 7. opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii bądź występowanie o ich wydanie;
 8. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego;
 9. organizowanie badań dotyczących weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 10. sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego;
 11. występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb lekarsko-weterynaryjnych;
 12. współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych;
 13. propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 14. uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii.
Prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

lek. wet. Marek Wysocki
przyjmuje w każdy piątek po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania

602-485-698
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

lek. wet. Janusz Stolarski
przyjmuje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 1300 - 1400 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do sekretariatu Izby

Numer rachunku bankowego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

PKO BP S.A. II o/Białystok 25 1020 1332 0000 1402 0241 0678
Wysokość miesięcznej składki wynosi 50 zł