PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest niedziela, 25 lipca 2021 r. 206 dzień roku


Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Składka

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej lekarzy weterynarii wynosi 45,00 zł.

Numer rachunku bankowego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

PKO BP S.A. II o/Białystok 25 1020 1332 0000 1402 0241 0678

Lekarze weterynarii będący emerytami lub rencistami, którzy nie osiągaj dochodu innego aniżeli wynikającego ze świadczeń ubezpieczenia społecznego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zachowują członkostwo w Izbie bez obowiązku opłacania składki członkowskiej. Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym lekarz weterynarii, będący emerytem lub rencistą złoży Radzie Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pisemne powiadomienie.

Uchwała nr 7/XVII/2010 XVII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wysokości składki członkowskiej.