PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku

Informacje dla nowych członków

Opracował lek. wet. Wojciech Barszcz

Przynależność lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej jest obowiązkowa. Lekarz weterynarii ubiegający się o nadanie prawa wykonywania zawodu, składa do biura Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej następujące dokumenty:

  • podanie o nadanie prawa wykonywania zawodu,
  • dyplom lub odpis dyplomu zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt.2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1479, tj.),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • ankietę osobową,
  • przyrzeczenie lekarza weterynarii,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba składająca wniosek może wykonywać zawód lekarza weterynarii,
  • oświadczenie o wykonywaniu zawodu (wypełniają osoby nie zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego).

Pierwsza składka wynosi 200,00 zł.

Powyższą kwotę należy uiścić na konto bankowe Izby PKO BP S.A. 25 1020 1332 0000 1402 0241 0678 z dopiskiem „Pierwsza składka, imię i nazwisko osoby ubiegającej się o nadanie prawa wykonywania zawodu”

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych kryteriów kandydat na lekarza weterynarii zapraszany jest na najbliższe posiedzenie Rady w trakcie którego uroczyście składa przyrzeczenie lekarza weterynarii w obecności członków Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Osobiste złożenie przyrzeczenia jest niezbędnym warunkiem do uzyskania prawa wykonywania zawodu i wpisania do rejestru członków Izby.

Powyższe wnioski rozpatrywane są przez Radę Okręgową Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w ciągu 90 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku do siedziby Izby.