PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku

Dokumenty dotyczące ZLZ

Opracował lek. wet. Wojciech Barszcz

Sprawy związane z zakładami leczniczymi dla zwierząt reguluje ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2015.1047 t.j.).

W ramach delegacji ustawowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które szczegółowo regulują warunki weterynaryjne jakie muszą być spełnione przez poszczególne rodzaje zakładów leczniczych dla zwierząt, tj. gabinetów, przychodni, lecznic, klinik oraz laboratoriów weterynaryjnych.

Do rozporządzeń, o których mowa powyżej, należą:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1990),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1991 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 nr 194 poz. 1992),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. 2004 nr 194 poz. 1993),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych (Dz. U. 2004 nr 194 poz. 1994).

Osoby zamierzające zarejestrować zakład leczniczy dla zwierząt zobowiązane są złożyć do biura Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru,
 • regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • oświadczenie kierownika zakładu leczniczego (gabinetu, przychodni, lecznicy, kliniki lub laboratorium),
 • wypis z CEIDG,
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt (jeżeli nie jest członkiem Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).

Koszt rejestracji gabinetu lub przychodni wynosi 300 zł. natomiast dla lecznicy lub kliniki - 600 zł.

W przypadku zmiany regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt do biura Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej następujące dokumenty:

 • wniosek o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji,
 • regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wypis z CEIDG,
 • oświadczenie kierownika zakładu leczniczego (gabinetu, przychodni, lecznicy, kliniki lub laboratorium).

Opłata związana ze zmianą regulaminu wynosi 50% opłaty rejestracyjnej.

Wnioski rozpatrywane są przez Radę w ciągu 50 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku do siedziby Północno - wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.